Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví od 1.9.2020

Aktuální opatření platná pro území celé České republiky

Od 1. září platí povinnost nošení roušek :

 • na úřadech (v místech, která slouží pro setkávání s veřejností),
 • ve zdravotnických zařízeních,
 • v zařízeních sociálních služeb (týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem a zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě),
 • ve volebních místnostech,
 • v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstských autobusech a vlacích, taxislužbách),
 • při vnitřní hromadné akci s více jak 100 účastníky.

s výjimkou:

 • dětí do dvou let věku,
 • osob s poruchou intelektu,
 • osob s poruchou autistického spektra,
 • osob s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti,
 • pacientů, kteří jsou hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
 • zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • uživatelů sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb,
 • dalších případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb,
 • osob řídících vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 • soudců, přísedících, státních zástupců, obviněných a jejich obhájců, účastníků civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupců, svědků, znalců, tlumočníků a dalších osob, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 • osob cestujících v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • snoubenců v průběhu obřadu a dalších osob, kteří jsou u tohoto obřadu,
 • osob činících prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a dalších osob, které jsou u tohoto prohlášení,
 • osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 • pohybu a pobytu v prostorech lázeňských a léčebných bazénů,
 • osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osob přednášejících a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 • moderátorů, redaktorů a dalších osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 • sportovců nebo cvičících osob v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Od 1. září platí tato pravidla pro hromadné akce, jako jsou divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé :

 • na venkovních akcí je povolená účast maximálně 1 000 osob
  • v případě rozdělení prostor do oddělených sektorů lze za dodržení specifických podmínek naplnit i prostory s kapacitou nad 1 000 osob,
 • na akcích uvnitř budov je povolená účast maximálně 500 osob
  • v případě rozdělení prostor do oddělených sektorů lze za dodržení specifických podmínek naplnit i prostory s kapacitou do 1 000 osob a nad 1 000 osob.
  • při účasti více  než 100 osob platí povinnost nošení roušek

Od 1. září platí pro návštěvy zdravotnických zařízení lůžkové péče a vybraných zařízení sociálních služeb následující pravidla :

 • návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho pacienta ve stejný čas,
 • každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění covid-19, např. formou dotazníku,
 • pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta,
 • výše uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 • pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel,
 • pravidelně je prováděna dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem,
 • platí povinnost nosit roušky.

Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz