Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

Co musíte vyřešit po smrti blízkého, abyste předešli problémům

http://finance.idnes.cz

 

Od pohřbu je sotva pár dní a na stole se začínají vršit složenky a upomínky. Je třeba přepsat elektřinu, zrušit mobilní číslo a internet, zaplatit povinné ručení u auta a mnoho dalšího. Co počká do dědického řízení a co musíte udělat hned, se dozvíte v našem domácím rádci.

1)    Bankovní účty

Nejdříve je potřeba podívat se na bankovní účty. Trvalé příkazy nepočkají. Jak přijde dvacátého v měsíci, banka si strhne smluvený obnos. Ale kolik je vlastně teď na kontu peněz a jak získat heslo k účtu?

„Přístup k účtu mají jenom ti lidé, kteří mají právo s ním nakládat. Práva musel udělit majitel účtu na podpisovém vzoru daným osobám ještě před svou smrtí. Pokud se tak nestalo, budou mít k němu přístup až po skončení dědického řízení,“ říká Kristýna Havligerová z České spořitelny.

Pokud odchází z účtu SIPO nebo jiné důležité trvalé platby, není jiná rada, než na účet převést takovou částku, aby se z ní daly příkazy uspokojovat. „Jakmile se jako banka dozvíme o úmrtí majitele účtu, zastavíme jeho poplatkování. U trvalých příkazů zkontrolujeme, zda je jejich platnost omezena na dobu života majitele. Pokud ano, pak je zrušíme. V opačném případě by měli pozůstalí na účet vložit takový objem peněz, aby trvalé příkazy odcházely,“ radí Petra Kopecká z Raiffeisenbank.

Pokud nebude na kontě dostatečný zůstatek, platby přestanou odcházet a domácnost se začne zadlužovat. Vzhledem k tomu, že dědické řízení, pokud jde vše hladce, trvá několik měsíců, je potřeba počítat zhruba s půlroční částkou na trvalé příkazy. Až do vyřízení pozůstalosti nemůžete podobně jako s účtem disponovat ani s akciemi, dluhopisy nebo bezpečnostní schránkou po zesnulém.

Stává se, že banka zmrazí účet i tomu, kdo byl spolumajitelem konta se zemřelým. „Banka hledí na takový účet jako na pozůstalost a nedovolí žádné nakládání s kontem až do vyřízení dědictví,“ říká pražská advokátka Alexandra Floriánová.

2) Majetek po zesnulém

Opatrně si musí pozůstalý počínat také v péči o dům nebo auto, které měl ve společném jmění se zemřelým manželem. „Ačkoliv se lidé obvykle domnívají, že věci pořízené za trvání manželství patří automaticky pozůstalému manželovi a ten je může bez dalšího užívat, není tomu tak. Nejprve je ohledně těchto věcí nutné provést vypořádání společného jmění manželů, které smrtí druhého z manželů zaniklo,“ vysvětluje advokátka Floriánová.

Obecně se vychází z rovných podílů obou manželů. „Obvykle manžel tyto věci využívá, ale musí mít na paměti, že teprve v rámci dědického řízení bude určeno, komu věci náleží,“ upozorňuje advokátka.

O auto tak pozůstalý musí nejen pečovat, ale také jej řádně platit. „V případě smrti pojištěného dochází sice k zániku pojištění, ale existují výjimky. Například povinné ručení, kde práva a povinnosti z pojištění zesnulého vlastníka vozidla přecházejí na dědice,“ říká Václav Bálek z Allianz pojišťovny a dodává: „Nemá-li o to zájem, může to pojišťovně do 30 dní oznámit a pojištění pak zanikne ke dni úmrtí plátce.“

Obecně platí, pokud přijde jakákoli upomínka, výroční dopis a podobné listiny na adresu zesnulého, je třeba vzít úmrtní list a jít informovat úřad. Díky tomu pak pojišťovna či jiný úřad zastaví poplatky.

     3) Důchod: datum smrti rozhoduje

Po výdajích na pohřeb a zamezení přístupu k některým účtům se někteří pozůstalí mohou dostat do finančních potíží, a tak je třeba udělat si domácí účetnictví. Například si zkontrolovat, jestli můžete počítat tento měsíc ještě s důchodem po zemřelém, nebo jestli ho dokonce nebudete muset vracet.

Je zřejmé, že úmrtím penzisty nárok na důchod zaniká. Důchody se ale vyplácejí dopředu. Pro to, jestli máte ještě tento měsíc na důchod nárok, je potřeba vědět, kdy měl důchodce den splatnosti.

Příklad:Penzista měl splatnost svého starobního důchodu každého 12. dne v měsíci. „Když zemřel například 13. září, důchod vyplacený 12. září Česká správa sociálního zabezpečení už nepožaduje zpět. Pokud by však zemřel již 10. září, důchod, který mu už byl mezitím připsán na účet, mu nenáleží,“ říká Renáta Provazníková z České správy sociálního zabezpečení. A tak sociální správa jej bude vyžadovat zpět.

Na její žádost jí částku vrátí z účtu přímo banka (pokud je tam dostatek peněz), nebo pozůstalý, který má ke společnému účtu se zemřelým přístup. V opačném případě jej pak správa bude vyžadovat po manželovi či manželce, pokud jim vznikl nárok na vdovecký důchod, nebo rodičích či dětech, kteří žili se zemřelým ve společné domácnosti. „Pokud důchod vrátit nelze, považuje se to za dluh, který se vypořádává v dědictví,“ vysvětluje Provazníková.

     4) Jak na přepis energií

Nejlepší kontrolu nad domácím účetnictvím budete mít, když si necháte přepsat energie či jiné služby vztahující se k vaší domácnosti na sebe. Neuděláte chybu, ani když v domácnosti nežijete. Naopak získáte přesný přehled, jaké dáváte zálohy a kolik popřípadě dlužíte. Můžete tak rychle reagovat, než se pohledávka navýší třeba o úroky.

„Přepis po zemřelém provádíme na základě úmrtního listu, není potřeba čekat na výsledek dědického řízení,“ říká Linda Ešková z energetické společnosti Inoggy. Pro přepis je potřeba vyplnit čestné prohlášení, ke kterému příbuzný zemřelého dokládá kopii úmrtního listu a doklad o dědickém řízení.

V případě, že pozůstalí chtějí ukončit smlouvu s energetickou společností, přikládají k žádosti také kopii úmrtního listu. „Při ukončení smlouvy je vždy provedeno konečné vyúčtování, které zasíláme na jméno a adresu, které si příbuzní do formuláře uvedou,“ poznamenává Vladimír Vácha z energetické společnosti EON. Případný doplatek či přeplatek pak řeší s právoplatnými dědici.

   5) Mobil, který už nezazvoní

Od dalšího měsíčního poplatku si ulevíte tím, že zrušíte mobilní číslo zemřelého. Ani v tomto případě nemusíte čekat na dědické řízení, zrušit jej můžete prakticky ihned na kterékoli pobočce příslušného operátora. „Je třeba předložit jakýkoliv úřední dokument prokazující úmrtí,“ říká Kateřina Mikšovská ze společnosti O2.

Nemusíte tedy čekat ani na vydání úmrtního listu, stačí List o prohlídce zemřelého, který vám dal lékař. „Úmrtím zákazníka je smlouva ukončena. Ke zrušení služby dojde ihned po oznámení, a to bez účtování paušálního odškodnění nebo smluvní pokuty,“ doplňuje Mikšovská.

Pokud si domácí internetové připojení nebo digitální televizi chcete ponechat, je třeba na prodejně vyplnit formulář Čestné prohlášení dědice.

Rozhlasové a televizní poplatky lze odhlásit na internetovém formuláři na stránkách České televize a Českého rozhlasu. Pokud je však zemřelý platil prostřednictvím služby SIPO, lze změny nahlásit na kterékoli pobočce České pošty.

     6) Puška a zbrojní pas

Zemře-li v rodině myslivec nebo jiný držitel zbraně, mají jeho nejbližší další povinnost. Musí oznámit úmrtí držitele zbrojního průkazu a zbraní policii. Navíc zbraně nemohou jen tak bezprizorně zůstat doma.

„Pozůstalí mají několik možností. Zbraně si může vzít do úschovy jiný držitel zbraní, tedy třeba kamarád myslivec. Uschovat je může také podnikatel v oboru zbraní a střeliva. Nebo je mohou zanést na policii,“ říká Bohumil Malášek z jihomoravské policie.

Ale pozor, pokud nemáte zbrojní průkaz, nemůžete jen tak loveckou pušku naložit do auta a odvézt na policii. „Nejlépe bude kontaktovat oddělení policejní evidence zbraní a to zajistí převzetí zbraně,“ radí Malášek. Policie pak vyrozumí notáře, který pozůstalost projednává. „Nový nabyvatel zbraně ji musí zaregistrovat, pokud má zbrojní pas. Pokud ne, může si ho udělat nebo zbraň prodat,“ říká policista.

     7) Pozůstalostní důchod

Důchody vdovské, vdovecké a sirotčí náleží manželce, manželovi nebo nezaopatřeným dětem. O důchod je třeba žádat. Žádost se podává na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. V Praze na kterékoliv pobočce Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně na pracovištích Městské správy sociálního zabezpečení.

Žadatel musí předložit občanský průkaz, oddací list a úmrtní list. Pokud zesnulý nepobíral důchod, předkládají se jeho doklady o studiu, vojně, péči o dítě, zaměstnání či evidenci u úřadu práce, které nemá ČSSZ ve své evidenci (tj. zpravidla ty doklady týkající se zesnulého, které se předkládají k žádosti o starobní důchod).

Pokud je osiřelé dítě studentem, musí k žádosti přiložit i doklad o studiu, nejlépe s datem předpokládaného ukončení studia. „Pozůstalí si někdy neuvědomí, že po zemřelém mají nárok na důchod. Přitom žádost o důchod mohou podat i později, protože důchod je možné přiznat i se zpětnou platností až pět let,“ dodává Renáta Provazníková z České správy sociálního zabezpečení.

     8) Peníze z pojistky

Obecně je vždy potřeba doložit smrt pojištěného úmrtním listem. Podrobnější informace podle druhu pojistky pak bude pojišťovna vyžadovat v případě, že s úmrtím pojištěného je spojeno pojistné plnění – životní, úrazové, pojištění nemoci apod.

Pojišťovně oznamte úmrtí co nejdříve. Je totiž třeba pamatovat na lhůtu, po jejímž uplynutí se právo na výplatu peněz promlčí. Její délka závisí na příslušném druhu pojištění. V případě životní pojistky je promlčecí lhůta deset let. Tedy do deseti let od úmrtí pojištěné osoby může oprávněná osoba vznést nárok na pojistné plnění z hlavního životního pojištění pro případ smrti.

     9) Jak postupovat, když zemře podnikatel

Na České správě sociálního zabezpečení není třeba úmrtí poživatele důchodu hlásit, udělá to za vás matrika. Pokud zemře osoba samostatně výdělečně činná, není potřeba za ni dál platit zálohy na důchodové, případně nemocenské pojištění. Dědicové mohou následně uhradit případné nedoplatky pojistného a po ukončení dědického řízení mají nárok na vrácení případného přeplatku pojistného.

Přehled o příjmech a výdajích není nutné správě sociálního zabezpečení předkládat. „Podání Přehledu je však vhodné tehdy, když výše vyměřovacího základu a doplacení pojistného může ovlivnit nárok na pozůstalostní důchod,“ radí Renáta Provazníková z ČSSZ.

I ve zdravotní pojišťovně a na Finančním úřadu nahlásí úmrtí pojištěnce matrika. „Zemře-li podnikatel, osoba spravující pozůstalost, tedy dědic, správce pozůstalosti, je povinna podat řádné daňové tvrzení do tří měsíců ode dne úmrtí zůstavitele, a to za část zdaňovacího období přede dnem jeho smrti,“ říká Oldřich Tichý ze Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Za období ode dne smrti zůstavitele do doby skončení řízení o pozůstalosti podá správce pozůstalosti daňové přiznání do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti. To stejné platí pro podání daňového přiznání na finančním úřadě.

„Zemřel-li poplatník v průběhu lhůty pro podání daňového přiznání, aniž by ho podal, podává daňové přiznání za zemřelého správce pozůstalosti, přičemž lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje o dva měsíce,“ doplňuje Petra Petlachová z Generálního finančního ředitelství.

Autor: Bohdana Jarošová

 

Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz